Adatvédelmi tájékoztató
Weboldalon és azon keresztül megvalósuló adatkezelésekről


A "TAGIRA" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: "TAGIRA" KFT.) tiszteletben tartja az Ön adatvédelemhez fűződő jogait és jogos érdekeit, így

Milyen adatokat kezelünk?

A "TAGIRA" KFT. a megadott személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.

A jelen tájékoztató célja, hogy Ön  a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden fontos tényről átlátható, egyértelmű és részletes tájékoztatást kapjon.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak és azon keresztül történő adatkezelésekre vonatkozik:

https://www.divatekszerbolt.hu,
http://www.divatekszer-bolt.hu,
http://www.pandora-ekszer.hu

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatót közzé tevő és alkalmazó vállalkozás adatai:

"TAGIRA" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Fő utca 19.
Képviseli: Petró Gyuláné
Telefonszám: +36 93 785 088, +36 30 300 6623, +36 30 99 39 940
E-mail: [email protected]
Weboldal: https://www.divatekszerbolt.hu/
Cégjegyzékszám:20-09-064294
Adószám: 11886493-2-20

A "TAGIRA" KFT. a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek (adatvédelmi irányelveink)

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára megfelelő, világos, átlátható módon és egyértelmű tájékoztatása mellett kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)

A személyes adatok gyűjtése, kezelése, illetve felhasználása csak az adatkezelés céljával összhangban történik („célhoz kötöttség”); 

A vállalkozás a szükségesnél több személyes adatot nem gyűjt, kezel, illetőleg dolgoz fel. A személyes adat az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns kell legyen, és a szükségesre kell korlátozódnia („adattakarékosság”);

A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden észszerű intézkedést meg kell tennie a vállalkozásnak annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse, valamint rendszeresen felül kell vizsgálja a személyes adatokat („pontosság”); 

A vállalkozás a megfelelő technikai, szervezési intézkedéseket tesz a személyes adatok védelme érdekében, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve, valamint a technikai védelmet folyamatosan fejleszti és felülvizsgálja („adatvédelem elve”)

A vállalkozás megelőzően, világosan és egyértelműen, továbbá személyre szabottan az érintett kérésére az adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatást megadja („tájékoztatás elve”)

A vállalkozás az adatvédelmi incidens esetén a szükséges védelmi lépéseket, továbbá intézkedéseket megteszi („adatvédelmi incidensek kezelése”)

A főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre 

 • GDPR (általános adatvédelmi rendelet) – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről);
 • Adatvédelmi törvény – Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);
 • 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (2:43. § (e) pont)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
 • Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során;
 • 1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”)- a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről;
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről;2000. évi C. törvény a számvitelről.

Az adat forrása:

Az Ön személyes adatait a "TAGIRA" KFT. részére:

 • Ön
 • az Ön képviseletében (részünkre is igazoltan) az adatszolgáltatásra is kiterjedő meghatalmazással rendelkező személy szolgáltatja.
 • ajándékkártya vásárlás, valamint ajándék kívánság küldés estén az Ön adatait, (mint 3. személy adatai) az érintett személy szolgáltatja.

Adatait egyrészt akkor gyűjtjük, amikor Ön azokat megadja részünkre. Ezek pl. olyan adatok, amelyeket regisztrációkor vagy vásárláskor adott meg.

Az egyéb adatokat az információtechnológiai rendszereink automatikusan gyűjtik, amikor meglátogatja honlapunkat. Ezek főként technikai jellegű adatok (pl. IP cím, oldal megnyitásának időpontja). Az adatok gyűjtése a honlapunkra belépéskor automatikus.

Amennyiben a Megrendelés vagy egyéb személyes adat valamely okból (különösen - de nem kizárólagosan - a fiókjai biztonsági problémái, vagy a más adatkezelők által nyújtott védelem hiányossága vagy hibája miatt) nem Öntől, az Ön képviseletében adatszolgáltatásra is kiterjedő meghatalmazással nem rendelkező személytől érkezett, a "TAGIRA" KFT. ennek észlelése esetén, illetőleg, ha Ön jelzi ezt, akkor a kérelmére azonnal törli a jogszerűtlenül a "TAGIRA" KFT. részére átadott valamennyi személyes adatot, kivéve, ha az adatok kezelése az Ön, a "TAGIRA" KFT.  vagy más személy jogos érdekéből, jogszabályi kötelezettség okán, vagy az Ön vagy más személy létfontosságú érdekekéből szükséges.
Ajándékkártya vásárlása, valamint ajándék kívánság küldés esetén az Ön adatait, (mint 3. személy adatai) az érintett személy szolgáltatja, melynek a jogalapja a hozzájárulás, mely azt jelenti, hogy Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását.
Ha Ön jelzi a hozzájárulás visszavonását, akkor a kérelmére azonnal törli a "TAGIRA" KFT. a jogszerűen kezelt a "TAGIRA" KFT. részére átadott valamennyi személyes adatot.
Amennyiben valamely okból jogszerűtlenül kezeli , a "TAGIRA" KFT. a részére átadott személyes adatot, a "TAGIRA" KFT. ennek észlelése esetén, illetőleg, ha Ön jelzi ezt, akkor a kérelmére azonnal törli, kivéve, ha az adatok kezelése az Ön, a "TAGIRA" KFT.  vagy más személy jogos érdekéből, jogszabályi kötelezettség okán, vagy az Ön vagy más személy létfontosságú érdekekéből szükséges.

(Létfontosságú érdek például az, ha Ön vagy más személy valamely okból nem tudja az érdekeit érvényesíteni, így például betegség, illetőleg egyéb akadályozó körülmény miatt.)

A "TAGIRA" KFT. az alábbiak alapján (cél, jogalap) gyűjti az adatait:

Adatkör Adat Cél Jogalap

A weboldalon a regisztrált felhasználók adatai

Adatkezeléssel érintettek:

A weboldalon regisztráló természetes személyek

■ Név (vezeték és keresztnév)
■ E-mail cím
Regisztrációhoz szükséges adatok Hozzájárulás
A weboldalon a regisztrált felhasználók profiljaiban megadható további adatok

Adatkezeléssel érintettek:
A weboldalon regisztráló természetes személyek
■ Telefonszám
■ Születési dátum
■ Szállítási adatok
■ Kedvenc márka
■ Hírlevélre való feliratkozás
■ Számlázási adatok
■ Szállítási adatok
Regisztrált felhasználók vásárlásának megkönnyítésére szolgáló adatok Hozzájárulás
A weboldalon a regisztrált felhasználók vásárlási adatai

Adatkezeléssel érintettek:
A weboldalon regisztráció útján vásárló természetes személyek
■ Név (vezeték és keresztnév)
■ E-mail cím
■ Telefonszám
■ Fizetési adatok
■ Szállítási adatok
Megrendelés teljesítéséhez, számlázáshoz, kapcsolattartáshoz, szállításhoz, esetleges panaszkezeléshez szükséges adatok Szerződés teljesítése
A weboldalon regisztráció nélküli vásárlás

Adatkezeléssel érintettek:
A weboldalon regisztráció nélkül vásárló természetes személyek

■ Név
■ Cím (irányítószám, település, utca, házszám
■ Telefonszám
■ E-mail cím
■ Fizetési adatok
■ Szállítási adatok

Megrendelés teljesítéséhez, számlázáshoz, kapcsolattartáshoz, szállításhoz, esetleges panaszkezeléshez szükséges adatok Szerződés teljesítése
Hírlevél feliratkozók adatai

Adatkezeléssel érintettek:
Hírlevélre feliratkozó természetes személyek
■ Név
■ E-mail cím
Hírlevelek küldése újdonságokról, akciókról, valamint tájékoztatók küldése Hozzájárulás
Értesítések küldése

Adatkezeléssel érintettek:
A weboldalon regisztráló, vásárlási folyamatot elkezdő, vásárló, információt kérő természetes személyek
■ E-mail cím A regisztráció visszaigazolása
A kosár állapot jelzése
Megrendelés visszaigazolása
 
Hozzájárulás
Szerződés teljesítése
Egyéb értesítések adatai (pl. csere, javítás, későbbi szállítás)

Adatkezeléssel érintettek:
Értesítendő természetes személyek
■ Név
■ Telefonszám
■ E-mail cím
Informálás, értesítés, tájékoztatás (kapcsolattartás)  Szerződés teljesítése
Törzsvásárlói rendszer, loyalitás club

Adatkezeléssel érintettek:
A weboldalon regisztráló természetes személyek
■ Megadott profil adatok
■ Blog és Facebook komment
■ Vásárlói szöveges termékértékelések
■ Pontozott termékértékelések
■ Termék értékelés
■ Hűségpontok
Kedvezmények igénybevételéhez szükséges adatok Hozzájárulás
Ajándék kívánság adatai

Adatkezeléssel érintettek:
Ajándék kívánság címzettjei, ajándék kívánságot tevő természetes személyek
3. személy neve és e-mail címe
Ajándék kívánságot tevő adataiA “TAGIRA” KFT. a kívánságról e-mailes értesítést kap
Eseti adatkezelés 3. személy adatainak kezelése, melyet nem maga a 3. személy hanem az érintett személy bocsát a vállalkozás rendelkezésére Hozzájárulás
Ajándékkártya

Adatkezeléssel érintettek:
Megajándékozott, megajándékozó természetes személyek 
■ Megajándékozott neve
■ Ajándékozó adatai (vásárlási adatok)
Eseti adatkezelés 3. személy adatainak kezelése, melyet nem maga a 3. személy hanem az érintett személy bocsát a vállalkozás rendelkezésére Hozzájárulás
Termék értesítésre feliratkozók adatai

Adatkezeléssel érintettek:
Termék értesítésre feliratkozók természetes személyek 
■ Név
■ Telefonszám
■ E-mail cím
Esetleges hiánytermék értesítése, informálása, tájékoztatás végett kezelt adatok Hozzájárulás
Előrendelés adatai

Adatkezeléssel érintettek:
Az előrendelést leadó természetes személyek 
■ Név
■ Cím
■ Telefonszám
■ E-mail cím
Szerződés teljesítéshez szükséges Szerződés teljesítése
Reklamáció (reklamációs jegyzőkönyv adatai)

Adatkezeléssel érintettek:
Reklamációt tevő természetes személyek
■ Név
■ Cím
■ Telefonszám
■ Reklamációra vonatkozó adatok
Vállalkozó és az érintett közötti szavatossági vagy jótállási igények teljesítése Jogszabályi kötelezettség
Chat szolgáltatást igénybe vétele

Adatkezeléssel érintettek:
Chat szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek
■ Név
■ E-mail cím
■ Üzenet szövege
A honlapon keresztül lehetőség van chat kapcsolat létesítésére ügyfélszolgálati tevékenység keretében.
A chat szolgáltatás általában offline így a beérkezett üzeneteket a vállalkozás az e-mail címére kapja
Hozzájárulás
Vásárlói szöveges és pontozott termékértékelések

Adatkezeléssel érintettek:
A weboldalon keresztül vásárló természetes személyek
■ Pontozásos értékelés,
■ Szöveges értékelés
■ Név (loyalitási szint)
Lehetőség van értékelni pontozni a termékeket, valamint véleményt hozzászólást írni. Hozzájárulás
Blog és Facebook kommentek

Adatkezeléssel érintettek:
Kommentelő természetes személyek
Értékelés, valamint a szöveges értékelésNév  Lehetőség van véleményt hozzászólást írni. Hozzájárulás
Nyereményjáték

Adatkezeléssel érintettek:
Nyereményjátékon részt vevő természetes személyek
■ Név
■ Telefonszám
■ E-mail cím
■ Cím
Nyereményjáték részvételéhez szükséges, valamint a nyertesének megállapítása, értesítése, a nyeremény megküldése Hozzájárulás
A megrendelt termékre vonatkozó adatok

Adatkezeléssel érintettek:
A weboldalon keresztül vásárló természetes személyek
■ Termék neve
■ Ára
■ Kategóriája
■ Márka neve
■ Hűségpont
Szerződés teljesítéséhez szükséges adatok Szerződés teljesítése 
Szállítással kapcsolatos adatok

Adatkezeléssel érintettek:
A weboldalon keresztül vásárló természetes személyek 
■ Név
■ Cím
■ E-mail cím
■ Telefonszám
A megrendelt termék megrendelő részére történő kiküldéséhez szükséges
Kiszállítással összefüggő kapcsolattartás (hogy a csomagot át tudják adni Önnek a szállító partner)
Szerződés teljesítése 
Fizetési szolgáltatások biztosításával kapcsolatos adatok

Adatkezeléssel érintettek:
A weboldalon keresztül vásárló természetes személyek 
■ Banki adatok
■ a kifizetés azonosító száma,
■ a halasztott fizetés azonosító száma,
■ a tranzakció összege,dátuma és ideje
■ A bankkártya és a tranzakció adatait a Bank ellenőrzi
■ Barion fizetés, SimplePay fizetés
■ Instacash halasztott fizetés,
■ számlázási név,
■ számlázási cím,
■ e-mail cím
Szerződési és jogszabályi kötelezettség Szerződés teljesítése
Jogszabályi kötelezettség (utalásos számla kiállítása)
 
Számlázási adatok

Adatkezeléssel érintettek:
A weboldalon keresztül vásárló természetes személyek 
■ Név
■ Cím
■ Adószám
■ Szolgáltatás adatai
Szerződési és jogszabályi kötelezettség Szerződés teljesítése
Jogszabályi kötelezettség (utalásos számla kiállítása)
Weboldal működtetéshez kapcsolódó adatok

Adatkezeléssel érintettek:
A weboldalt látogatók  
■ IP cím 
(Internet Protocol-cím) egy egyedi hálózati azonosító, amelyet az internetprotokoll segítségével kommunikáló számítógépek egymás azonosítására használnak.
További információ: https://hu.wikipedia.org/wiki/IP-c%C3%ADm)
A „TAGIRA” KFT.  weblapjának tűzfalvédelme

 
 
 
egyéb IP cím bekérés esetén
 
Jogos érdek 
 
 
 
Hozzájárulás
Weboldal működtetéshez kapcsolódó adatok

Adatkezeléssel érintettek:
A weboldalt látogatók  
■ Cookie (süti) adatok A „TAGIRA” KFT. weblapjainak működtetése
 
Jogos érdek
Közösségi média (Facebook, Instagram, Google+, Twitter, Pinterest, YouTube) A "TAGIRA" KFT a saját közösségi oldal kedvelőinek, lájkolóinak, továbbá oldalának követőinek, az oldal, illetőleg bejegyzései közösségi oldalon történő megosztóinak, komment modul hírblokkban, valamint a részére üzenetet küldőknek az adatai
A Facebook adatkezelési szabályzata az alábbi linken érhető el:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
 
A Facebook cookie- szabályzata az alábbi linken érhető el:
https://www.facebook.com/policies/cookies/
 
Az Instagram adatkezelési szabályzata:
https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/
A Google+ adatkezelési szabályzata:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
A Twitter adatkezelési szabályzata:
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/update-privacy-policy
A Pinterest adatkezelési szabályzata:
https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy
 
A "TAGIRA" KFT a közösségi médiákban jelen van, tevékenységét így követni, kedvelni lehet, meg lehet ismerni.  Hozzájárulás(önkéntes regisztráció a közösségi médiákban, továbbá a tartalmak önkéntes megosztása, like-olása, kommentelés)
Online marketing tevékenység körében tudomására jutott adatok Az online marketing tevékenység körében tudomására jutott adatok
(Google analitika, Search control analitika, AdWords, Adwords remarketing, Facebook hirdetések, Facebook remarketing Twitter megosztás, G+ megosztás, Pinterest megosztás)
A "TAGIRA" KFT a közösségi médiákban jelen van, tevékenységét így követni, kedvelni lehet, meg lehet ismerni.
Figyelembe veszi  a fogyasztói igényeket, próbálja azokat hatékonyabban kielégíteni
Google Adwords,
Google Analytics alkalmazása a Tájékoztató további részében kifejtére kerül
Hozzájárulás(önkéntes regisztráció a közösségi médiákban, továbbá a tartalmak önkéntes megosztása, like-olása, kommentelés)
Google Adwords,
Google Analytics alkalmazása a Tájékoztató további részében kifejtére kerül
 

A „TAGIRA” KFT. sütikezelése

A süti vagy más néven cookie olyan file, ami karaktereket tartalmaz, és amit a weblap a számítógépére helyez el, és amelynek segítségével a weblap felismeri a weblapot felkereső személy böngészőjét. A süti technikailag tárolhat további adatokat, így például a regisztrációval összefüggő felhasználói adatokat is. A sütik letilthatók, de letiltás esetén van, hogy egyes weblapokat nem lehet elérni. „TAGIRA” KFT.  sütijei közül kizárólag a tűzfalrendszer védelmét szolgáló sütik nem tilthatók le, a többi letiltása esetén a weblapok használhatósága megmarad. További információ: https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-s%C3%BCti

Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől. 
Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett. 
Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

Süti típusa Jogalap Adatkezelés célja Időtartam Kezelt adatkör
Munkamenet sütik Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés A honlap megfelelő működésének biztosítása A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak SESSIONID
Használatot elősegítő, megkönnyítő süti User hozzájárulása A kosár visszatöltéshez szükséges azonosító 30 nap cartuserid
Cookie elfogadást tároló süti User hozzájárulása A cookie használatra figyelmeztető ablak 365 nap cb-enabled
Marketing ajánlat megjelenítést szabályzó süti User hozzájárulása A kupon ajánlat oldal elhagyáskor 10 nap leavecoupon
Marketing ajánlat megjelenítést szabályzó süti User hozzájárulása A hírlevél feliratkozás ablak oldal elhagyáskor 10 nap leavewidnow
Google-Analytics User hozzájárulása Információt gyűjt azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat 2 év
24 óra
1 perc
_ga
_gid
_gat

Google Adwords konverziókövetés használata 

1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). 

2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk. 

3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott. 

4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. 

5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne. 

6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban. 

7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: 
www.google.de/policies/privacy/

A Google Analytics alkalmazása 

1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. 

2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. 

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. 

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu 
A Google eszközeivel kapcsolatos hirdetési beállításokról szóló tájékoztató az alábbi linken érhető el:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu

Megosztások

A weboldalunkon megtalálható beágyazott „Megosztás” gomb lehetővé teszi, hogy tartalmat osszon meg ismerőseivel a különböző közösségi oldalakon. Ha ezek valamelyikére rákattint, előfordulhat, hogy az adott szolgáltató cookie-t alkalmaz. Ezeket a cookie-kat mi nem ellenőrizzük.

Ha Ön használja ezeket a beépülő modulokat (pl. rákattint a Tetszik vagy a Megosztás gombra, Hozzászólást ír stb.) miközben be van jelentkezve az adott közösségi oldalon lévő fiókjába, akkor ezáltal a weboldal érintett tartalmai összekapcsolásra kerülnek az Ön adott közösségi oldalon lévő profiljával. Ilyenkor a weboldalon végzett tevékenységét hozzárendeli az Ön adott közösségi oldalon lévő felhasználói fiókjához.

Ön a sütiket a legtöbb internetes böngészőben gyorsan és egyszerűen letilthatja, illetőleg azokat személyre szabhatja.

A jogos érdek mérlegelése

Hol hivatkozunk erre? Kinek az érdekében hivatkozunk erre? Mi az Ön érdeke (alapvető joga?) A két érdek súlyozása
 IP cím  A „TAGIRA” KFT.  weblapjának, „TAGIRA” KFT.  weblapjának felhasználói, illetőleg megrendelői adatainak védelme  Adatai titkossága  A „TAGIRA” KFT.  az Ön és valamennyi felhasználója személyes adatait kiemelt biztonságú tűzfallal védi, melynek érdekében (a tűzfal) az Ön IP címét érzékeli. Az IP cím érzékelése nélkül a tűzfal nem tudná az adatbiztonsági szerepét betölteni, és a „TAGIRA” KFT.   által kezelt adatok adatbiztonsága jelentős támadásnak és jogosulatlan megismerésnek lenne kitéve. A nagy arányú adatvesztés és adatszivárgás elkerülése lényegesebb, mint az IP címének titkossága.
Cookie (süti) adatok  A „TAGIRA” KFT.  weblapjának, továbbá „TAGIRA” KFT.  weblapjának felhasználói, illetőleg megrendelői adatainak védelme (tűzfal)  Adatai titkossága  A „TAGIRA” KFT.  az Ön és valamennyi felhasználója személyes adatait kiemelt biztonságú tűzfallal védi, melynek érdekében az Ön az Ön gépén sütit (cookie) helyez el. A süti (cookie) elhelyezése nélkül a tűzfal nem tudná az adatbiztonsági szerepét betölteni, és a „TAGIRA” KFT.  által kezelt adatok adatbiztonsága jelentős támadásnak és jogosulatlan megismerésnek lenne kitéve. A nagy arányú adatvesztés és adatszivárgás elkerülése lényegesebb, mint az IP címének titkossága.

A „TAGIRA” KFT.  az alábbiak szerint használja fel az adatait

 • Szolgáltatás megrendelés felvétele, további telefonos, személyes és e-mailes egyeztetés az igények pontos felmérése érdekében
 • Webshopon keresztül történő megrendelés esetén, a megrendelés megkezdése, a megrendelés folyamata és a lezárt megrendelések okán
 • Szállítás kapcsán
 • Számlázással kapcsolatosan
 • Szolgáltatás reklamációk és panaszok kezelése és ügyintézése
 • Ügyfélszolgálat biztosítása
 • Saját ügyfélbázis kiépítése kapcsán
 • Hozzájárulás esetén elektronikus hírlevél és marketing üzenet megküldése (reklám célú elektronikus üzenetek, így e-mail, sms, push üzenetek)

A push üzenetek vagy push értesítések, azaz  direkt üzenetküldésre használható marketing eszközök a weboldalon történő feliratkozással, hozzájárulása alapján érkezhetnek Önhöz. A push üzenet a feliratkozásakor használt böngészőhöz kötődnek, az internetes böngészés során a képernyőn kisebb felugró ablakban kap reklámüzenetet).

 • Tájékoztatás adatvédelmi incidens esetére
 • Nyereményjáték esetén az adott nyereményjáték szabályzatban, illetőleg a nyereményjáték tekintetében - készített külön adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint
 • Adatkezelői esetlegesen adatfeldolgozói nyilvántartás vezetése
 • Tájékoztatás kérés, értesítés esetén, e-mailben vagy telefonon való tájékoztatás, értesítés
   

A „TAGIRA” KFT.  internetes (webes) naplózási tevékenysége

A „TAGIRA” KFT.  mind a weblapján mind szerverén naplózza a tevékenységeket. A tevékenységek naplózása azt jelenti, hogy a „TAGIRA” KFT.  minden esetben figyeli és figyelemmel kíséri, hogy webes felületén pontosan ki és milyen céllal fért hozzá az adatokhoz. A „TAGIRA” KFT.  az alábbiakat naplózza:

a) az adatkezelési művelettel érintett személyes adatok körének meghatározását,
b) az adatkezelési művelet célját és indokát,
c) az adatkezelési művelet elvégzésének pontos időpontját,
d) az adatkezelési műveletet végrehajtó személy megjelölését,
e) a személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjét.

Az elektronikus naplóban rögzített adatok kizárólag az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése, az adatbiztonsági követelmények érvényesítése, továbbá büntetőeljárás lefolytatása céljából ismerhetők meg és használhatók fel.

Az adatkezelés célja: A személyes adatokkal elektronikus úton végzett adatkezelési műveletek jogszerűségének ellenőrizhetősége céljából gyűjti és kezeli a „TAGIRA” KFT.  

A naplózási tevékenység jogalapja: jogszabályi rendelkezés írja elő (2011. évi CXII. törvény, azaz az Infórörvény)

A naplótevékenység során rögzített adatokat a „TAGIRA” KFT.  az adattörlést követően 10 (tíz) évig őrzi.

A „TAGIRA” KFT.  nyilvántartási tevékenysége

A „TAGIRA” KFT. jogszabályi kötelezettsége az adatfeldolgozói és adatkezelési tevékenységéről adatvédelmi nyilvántartást vezetni. A nyilvántartások vezetésének célja a jogszabályi megfelelés és az átlátható működés biztosítása.

A nyilvántartások adattartalma:
A „TAGIRA” KFT.  a kezelésében lévő személyes adatokkal kapcsolatos adatkezeléseiről, az adatvédelmi incidensekről és az érintett hozzáférési jogával kapcsolatos intézkedésekről nyilvántartást vezet (a továbbiakban együtt: adatkezelői nyilvántartás).

Amennyiben a „TAGIRA” KFT.  adatkezelőként kezeli a személyes adatokat, úgy az adatkezelői nyilvántartásban rögzíti:

Az adatkezelő az, aki az adatkezelés célját meghatározza. Partnerszerződéseink és munkavállalóink tekintetében adatkezelőként járunk el, továbbá az egyedi szerződések alapján bizonyos esetekben a megbízónkkal közösen adatkezelői feladatokat vállalunk.

a.) az adatkezelő, ideértve minden egyes közös adatkezelőt is, valamint az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségeit,
b.) az adatkezelés célját vagy céljait,
c.) személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – körét,
d.) az érintettek, valamint a kezelt adatok körét,
e.) profilalkotás alkalmazása esetén annak tényét,
f.) nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok körét,
g.) az adatkezelési műveletek – ideértve az adattovábbítást is – jogalapjait,
h.) ha az ismert, a kezelt személyes adatok törlésének időpontját,
i.) a végrehajtott műszaki és szervezési biztonsági intézkedések általános leírását,
j.) a „TAGIRA” KFT. által kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és a kezelésükre tett intézkedéseket,
k.) az érintett hozzáférési jogának érvényesítését e törvény szerint korlátozó vagy megtagadó intézkedésének jogi és ténybeli indokait. 

Amennyiben a „TAGIRA” KFT. adatfeldolgozóként jár el, úgy az általa az egyes adatkezelők megbízásából vagy rendelkezése szerint végzett adatkezeléseiről nyilvántartást vezet (a továbbiakban: adatfeldolgozói nyilvántartás). Az adatfeldolgozói nyilvántartásban az adatfeldolgozó rögzíti:

Ebben az esetben az adatkezelés célját nem mi határozzuk meg, hanem a szerződő partnerünk, a végrehajtott műveleteket részletes szerződésben rögzítjük.

a.) az adatkezelő, az adatfeldolgozó, a további adatfeldolgozók, valamint az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőjének nevét és elérhetőségeit;
b.) az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése szerint végzett adatkezelések típusait;
c.) az adatkezelő kifejezett utasítására történő nemzetközi adattovábbítás esetén a nemzetközi adattovábbítás tényét, valamint a címzett harmadik ország vagy nemzetközi szervezet megjelölését;
d.) a végrehajtott műszaki és szervezési biztonsági intézkedések általános leírását. 

Az adatkezelési és adatfeldolgozói nyilvántartásokat az adattörléstől számított 10 (tíz) évig megőrizzük.

A „TAGIRA” KFT.  adattovábbítása/partnerei:

A  „TAGIRA” KFT.   partnerei azok, akikhez meghatározott és Ön által ismert célból az adatokat továbbítjuk, vagy az Ön egyes adatait egyéb okból megismerhetik.
 
A partnereinket a jelen Adatvédelmi Tájékoztató 1. számú mellékletében áttekintheti.

A „TAGIRA” KFT. partnerei által végzett naplózási tevékenység

A „TAGIRA” KFT.  fent felsorolt, informatikai rendszereket üzemeltető és használó partnerei- a TAGIRA” KFT.  – hez hasonlóan- informatikai naplózási tevékenységet folytatnak. Kérem, hogy az általuk folytatott naplózási tevékenységre vonatkozó szabályokról, illetőleg a naplózási tevékenységükről szíveskedjenek a partnereknél tájékozódni. A tájékozódás elősegítése érdekében a partnerek elérhetőségét a partnereket felsoroló táblázatban felsoroltuk.

Adatok tárolásának időtartama

KEZDETE VÉGE
Termék/szolgáltatás iránti érdeklődés, értesítés
Az adatkezelés kezdete a termék iránti érdeklődés megtételekor.
Termék/szolgáltatás iránti érdeklődés esetén a szerződéskötés hiányában (az értesítéssel összefüggő adatkezelés célja megszűnik) a személyes adatok 2 (két) hétig kerülnek tárolására majd a vállalkozás véglegesen és visszavonhatatlanul törli.
Előrendelés
Az adatkezelés kezdete az előrendelés napja.
Legfeljebb 8 (nyolc) év (igényérvényesítési jog lehetősége és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontja)
A számviteli bizonylatok esetében, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
 
A szerződés teljesítésének elmaradása esetén, a személyes adatok 2 (két) hétig kerülnek tárolásra, majd a vállalkozás véglegesen és visszavonhatatlanul törli.
Megrendelt termék
Az adatkezelés kezdete a megrendelés napja.
Legfeljebb 8 (nyolc) év (igényérvényesítési jog lehetősége és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontja)
A számviteli bizonylatok esetében, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
 
A szerződés teljesítésének elmaradása esetén, a személyes adatok 2 (két) hétig kerülnek tárolásra, majd a vállalkozás véglegesen és visszavonhatatlanul törli.
Reklamáció (jegyzőkönyv a fogyasztó kifogásáról)
Vállalkozó és az érintett közötti szavatossági vagy jótállási igények teljesítése
 
Az adatkezelés kezdete a reklamációs jegyzőkönyv felvétele.
A jegyzőkönyvet 3 (három) évig kerül tárolásra majd ezután véglegesen megsemmisítésre kerül.
Értesítéskehez (pl. csere, javítás, későbbi szállítás) kapcsolódó adatok
 

Az adatkezelés kezdete az értesítés tárgyához kapcsolódó adat felvétele
Amikor az értesítéssel összefüggő adatkezelés célja megszűnik a személyes adatokat a vállalkozás véglegesen és visszavonhatatlanul törli.
Ügyfélbázis kiépítése
Az adatkezelés kezdete a hozzájáruló nyilatkozat megtétele.
A profil törlésével a személyes adatok is véglegesen és visszavonhatatlanul törlésre kerülnek
 
A regisztráció törlésével azonnal, kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
Weboldalon regisztráció nélküli rendelés
Az adatkezelés kezdete a termék megrendelésekor megadott személyes adatok
Legfeljebb 8 (nyolc) év (igényérvényesítési jog lehetősége és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontja)
Hírlevél küldése
Az adatkezelés kezdete a hozzájáruló nyilatkozat megtétele.
A hozzájáruló nyilatkozat visszavonása
Nyereményjáték
Az adatkezelés kezdete a nyereményjátékra való jelentkezés megtételkor megtételekor.
A nem nyertes résztvevők személyes adatai a nyereményjáték lezárásától számított hat hónapig kerülnek megőrzésre, a nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos bármely vitás kérdés eldöntése céljából.
 
A nyertes résztvevők személyes adatai a jogszabály által előírt iratmegőrzési kötelezettség fennállásáig (az adómegállapításhoz való jog elévüléséig) azaz 8 (nyolc) évig kerülnek megőrzésre.
Ajándék kívánság címzettjeinek adatai
Az adatkezelés kezdete az ajándék kívánság elküldése
A vállalkozás az ajándék kívánság tényéről és az ajándék kívánság címzett adatairól e-mailes értesítést kap, melyet 30 (harminc) napig őriz, majd véglegesen és visszavonhatatlanul töröl.
Chat szolgáltatás a weboldalon
Az adatkezelés kezdete az üzenet elküldéseke
A chat szolgáltatás általában offline így a beérkezett üzeneteket a vállalkozás az e-mail címére kapja, melyeket 30 (harminc) napig őriz, majd véglegesen és visszavonhatatlanul töröl.
 
Ha esetleg szerződéses szolgáltatással kapcsolatos tartalom:
Legfeljebb 8 (nyolc) év (elektronikus levelezési felületről lementve)
(igényérvényesítési jog lehetősége és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontja)
Az Ön által a TAGIRA” KFT részére küldött elektronikus levél, illetőleg a TAGIRA” KFT. által az Ön részére küldött válaszlevél szöveges, képi vagy egyéb tartalma.
Adatkezelés kezdete az elektronikus levél beérkezésének napja.
Szerződéses szolgáltatással kapcsolatos tartalom:
Legfeljebb 8 (nyolc) év (elektronikus levelezési felületről lementve)
(igényérvényesítési jog lehetősége és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontja)
 
Egyéb tartalom:
2 (kettő) hét, amennyiben a levelezés tartalmilag nem újabb megrendelni kíván termékre irányul vagy a már megrendelt termékkel kapcsolatos
 
Nyereményjáték utáni érdeklődéssel kapcsolatos tartalom:
Legfeljebb 2 (kettő) hét.
 
Nyereményjátékban részt vevő nem nyertes személy levelezésével kapcsolatos tartalom:
Legfeljebb 6 (hat) hónap
 
Nyereményjátékban részt vevő nyertes személy levelezésével kapcsolatos tartalom:
A nyertes személy egyéb adatait tartalmazó iratokhoz csatolva a nyertes személy adatainak megőrzési időtartamához igazodó megőrzési idő, 8 (nyolc) év.
Az Ön által „TAGIRA” KFT. részére Facebook-on küldött elektronikus üzenet, illetőleg „TAGIRA” KFT. által az Ön részére küldött válaszlevél szöveges, képi vagy egyéb tartalma.
Adatkezelés kezdete az elektronikus üzenet beérkezésének napja.
Szerződéses szolgáltatással kapcsolatos tartalom:
Legfeljebb 8 (nyolc) év (Facebook üzenetei közül lementve)
 
(igényérvényesítési jog lehetősége és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontja)
 
Egyéb tartalom:
2 (kettő) hét, amennyiben a levelezés tartalmilag nem újabb megrendelni kíván szolgáltatásra irányul vagy a már megrendelt szolgáltatással kapcsolatos
Nyereményjáték utáni érdeklődéssel kapcsolatos tartalom:
Legfeljebb 2 (kettő) hét.
 
Nyereményjátékban részt vevő nem nyertes személy levelezésével kapcsolatos tartalom:
Legfeljebb 6 (hat) hónap
 
Nyereményjátékban részt vevő nyertes személy levelezésével kapcsolatos tartalom:
A nyertes személy egyéb adatait tartalmazó iratokhoz csatolva a nyertes személy adatainak megőrzési időtartamához igazodó megőrzési idő, 8 (nyolc) év.

Az Ön, az adatkezeléssel éríntettek jogai

Jogosult pontos és átlátható tájékoztatást kérni az adatkezelőtől a kezelt személyes adatairól.

Joga van hozzáférni a tárolt személyes adataihoz, másolatot kérni róla, minden fontos információt megkapni(adatkezelés okát, adatkategóriát, stb.). Személyes adatai másolatát ingyenesen kötelesek az Ön rendelkezésére bocsájtani.

Joga van pontatlan személyes adatainak helyesbítéséhez, valamint hiányos személyes adatainak kiegészítését kérni.

Kérheti az adatkezelőtől, hogy törölje személyes adatait, ha jogellenesen kezeli vagy már nincs szükség a személyes adataira abból a célból, amiért gyűjtötték.

Ha hozzájárulását visszavonja, ami az adatkezelés jogalapját jelentette, az Ön személyes adatait törölni kell, kivéve, ha van más jogalap, ami alapján a személyes adatait kezelni kell.

Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen abban az esetbeen, ha nincs más elsőbbséget élvező jogalap az adatkezelésre.

Az adatkorlátozáshoz való jog biztosítja, hogy az Ön kérelmére, bizonyos esetekben az adatkezellő csak tárolja az Ön személyes adatait.

Jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profolakotást is - alapuló döntés hatálya, amely Önt jelentős mértékben érintené.

Joga van ahhoz, hogy személyes adatait az adatkezelőtől - ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása,  vagy azokat szerződés keretében bocsátotta rendelkezésre és az adatkezelés automatizált - megszerezze, azokat használja, vagy egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A) Eljárási szabályok 

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel, igényeivel az alábbi elérhetőségek egyikén tájékozódhat:

Elektronikus levél formájában vállalkozó elektronikus levelezési címére írt levéllel:

[email protected]

Papír alapú levélben és személyesen a „TAGIRA” KFT.  székhelyére:

8800 Nagykanizsa, Fő utca 19.

Telefonon az alábbi számon:

          +36 30 300 6623,
          +36 30 993 9940

Tájékoztatás nyújtása

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.
 
Adatok helyesbítése, zárolása, törlése

A „TAGIRA” KFT. a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
 
Tiltakozás

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

B) Érintetti jogok 

Tájékoztatás kérése

Az Ön kérésére a „TAGIRA” KFT. tájékoztatást ad az Önre vonatkozó és a „TAGIRA” KFT.   által kezelt, illetve a „TAGIRA” KFT. vagy a „TAGIRA” KFT. által megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatásra irányuló feladatait a „TAGIRA” KFT. az Ön kérésének kézhezvételéről számított 14 (tizennégy) napon belül teljesíti.
 
Helyesbítés

Amennyiben Ön vagy a „TAGIRA” KFT. észleli, hogy az általa kezelt személyes adata pontatlan, hibás vagy egyéb okból nem megfelelő, akár az Ön kérésére, akár a „TAGIRA” KFT. saját intézkedése folytán a „TAGIRA” KFT. a hiányos/hibás adatokat pontosítja.
 
Törlés

Bármikor kérheti személyes adatai végleges és helyreállíthatatlan törlését akkor, ha az adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli a „TAGIRA” KFT., a „TAGIRA” KFT. vagy az Ön jogos érdeke, továbbá a kötelező jogszabályi tárolási és őrzési kötelezettségek teljesítése érdekében történő adatkezelés esetén a „TAGIRA” KFT. nem tudja az Ön adatait törölni.

A „TAGIRA” KFT. az adatkezelés céljának megszűnésével egy időben a személyes adatot törli. Szinén törli a „TAGIRA” KFT. az adatot, ha bebizonyosodik, hogy az adatok kezelése valamely okból jogellenes, illetőleg akkor is ha annak törlését hatóság, vagy bíróság jogerősen elrendeli.
 
Zárolás (adatkezelés korlátozása)

Ön bármikor kérheti, hogy az Ön által a „TAGIRA” KFT. részére megadott adatok egyes részei, illetőleg valamennyi adat tekintetében az adatfeldolgozás korlátozva legyen.

A „TAGIRA” KFT. az adattörlésre irányuló kérelme esetén nem törli, hanem zárolja az adatot akkor, ha az adattörlés az Ön jogos érdekét sértené. A zárolt adatokat a „TAGIRA” KFT. csak addig kezeli, ameddig a zárolásra okot adó cél fennáll, azt követően a zárolt adatok is törlésre kerülnek.
 
Hozzájárulás visszavonása

Önnek bármikor joga van arra, hogy a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását korlátozás és indokolás nélkül visszavonja.

A hozzájárulása hírlevél és elektronikus reklámüzenet esetén a valamennyi Önnek küldött hírlevelünkben és elektronikus reklámüzenetünkben megtalálható leiratkozási link segítségével egyszerűen és gyorsan visszavonható. Visszavonás esetén a továbbiakban hírlevelet és reklámüzenetet már nem küldünk Önnek.
 
Hozzáférés az általunk kezelt adataihoz

Ön bármikor jogosult a „TAGIRA” KFT. által kezelt adataihoz hozzáférni, azokkal rendelkezni.
Az adatai kikérése vagy módosítása során- amennyiben a „TAGIRA” KFT. részéről a kérelmező vagy módosító személyét illetően kétség merülne fel- az Ön adatai biztonsága, és az adatainak védelme érdekében- a „TAGIRA” KFT. jogosult meggyőződni arról, hogy az adatok kikérése vagy módosítása ténylegesen az Ön döntése. E célból a „TAGIRA” KFT.   jogosult Önt egy vagy több elérhetőségén is megkeresni.
 
Tiltakozás joga

Ön tiltakozhat az adatai kezelése ellen akkor, ha

 • azok kezelésére vagy továbbítására azért kerül sor, hogy a „TAGIRA” KFT. a jogi kötelezettségeit teljesíthesse, vagy
 • arra a „TAGIRA” KFT., a „TAGIRA” KFT.-től adatot átvevő személy(ek), illetőleg valamely harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve, ha ezt közvetlenül valamely törvény elrendelte), vagy
 • az Ön adatainak felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzésre, közvélemény- kutatásra, avagy tudományos kutatás céljára irányul. 

Egyéb speciális jogszabályok erre további egyedi eseteket is meghatározhatnak.
 
Adatai hordozhatósága

Önnek joga van ahhoz, hogy a „TAGIRA” KFT. által kezelt adatait kikérje, illetőleg- amennyiben ez technikailag is megvalósítható- az adatai harmadfik fél részére történő átadását kérje. Az adatait ebben az esetben- amennyiben az technikailag megoldható- a „TAGIRA” KFT. a kérésének megfelelően akár interneten keresztül továbbítva, akár optikai adathordozóra (például az Ön által nekünk erre a célra biztosított pendrive, külső számítógépes meghajtók, cd és dvd lemezek) kiírva biztosítja Ön, vagy az Ön által megjelölt harmadik személy részére.

Az adatai hordozhatósága jogát kizárólag akkor tudjuk biztosítani, ha az Ön adatai a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint még nem kerültek törlésre. Törölt adatok hordozhatóságát biztosítani nem tudjuk.

Az adatai hordozhatóság keretében történő kikérése során- amennyiben a „TAGIRA” KFT. részéről a kérelmező személyét illetően kétség merülne fel- az Ön adatai biztonsága, és az adatainak védelme érdekében a „TAGIRA” KFT. jogosult meggyőződni arról, hogy az adatok kikérése ténylegesen az Ön döntése. E célból a „TAGIRA” KFT. jogosult Önt egy vagy több elérhetőségén is megkeresni.
 
Az Ön jogai automatizált döntéshozatal esetén

Automatizált döntéshozatal minden olyan eljárás vagy módszertan, melynek során technikai automatizmus értékeli ki. A Tagira Kft. nem alkalmaz profilozásra is alkalmas informatikai automatizmusokat, melyek az Ön jogaira nézve jelentős kihatással bírnak.
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
 
A Hatósághoz történő panasz benyújtásának joga 

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos panaszát jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére benyújtani.

Weblap: https://naih.hu/
Panaszbejelentés online:  https://naih.hu/online-uegyinditas.html
Panaszbejelentés levélben: 1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/c

Bírósághoz fordulás joga

Ön az adatkezeléssel összefüggésben jogosult bírósághoz fordulni. A perre a Törvényszék illetékes, Ön választása szerint a „TAGIRA” KFT. -val szembeni keresetlevelét az Ön lakóhelye szerinti bíróság részére is benyújthatja.
 
Kártérítés, sérelemdíj

Ön az adatai jogellenes kezelése, vagy az adatbiztonsági követelmények megsértése esetén kérhet kártérítést, illetőleg sérelemdíjat, kivéve, ha azt a „TAGIRA” KFT. adatkezelésén kívüli elháríthatatlan ok idézte azt elő, illetőleg, ha a kár vagy a személyiségi jogainak megsértése az az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából ered.

Adatbiztonság

A „TAGIRA” KFT. minden tőle elvárható módon és rendelkezésére álló technikai eszközzel igyekszik az adatok biztonságát garantálni, ennek érdekében minden szükséges lépést megtesz, ennek körében az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozza. A „TAGIRA” KFT. gondoskodik az átadott személyes adatok biztonságáról és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. A „TAGIRA” KFT. biztosítja Önt, hogy adatai a jelen tájékoztatóban foglaltakon túl semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra.

Egyéb rendelkezések

A „TAGIRA” KFT. a vonatkozó jogi szabályozásnak megfelelő módon értesíti Önt arról, ha a jelen Adatvédelmi Tájékoztató valamely tartalmi eleme megváltozik, bővül.

Adatvédelemmel kapcsolatos további hasznos oldalak, információk

Adatvédelmi Hatóság honlapja (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, bejelentések és egyéb tájékoztatás):

http://naih.hu/

Az Európai Adatvédelmi Testület internetes elérhetősége (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, és egyéb tájékoztatás):

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358

A Nemzeti Hírközlési és Média Hatóság elérhetősége (reklámokkal, hírlevelekkel, elektronikus reklámmal, elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos tájékoztatás és állásfoglalások, egyéb szakmai anyagok):

http://nmhh.hu/

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatosan:

http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/2704


 

1. számú melléklet
A „TAGIRA” Kft. partnerei

Adat Címzett (név szerint) Címzettek kategóriái és kategória okai
Név
E-mail cím
Telefonszám
Cím
Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített elnevezés: Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Önálló adatkezelő
Társaságunktól megkapják a megrendelt termék kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat és ennek felhasználásával kiszállítja a terméket.
Adatkezelési tájékoztatója:
www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato
Név
Adószám
Cím
Nyereményjáték adatai
Várhegy Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (könyvelő)
Rövidített elnevezés: Várhegy Plusz Kft.
Székhely: 1028 Budapest, Fuvola u. 11/B
Képviseli: Speer Walterné
Cégjegyzékszám: 01-09-467782
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság
Adószám: 12132010-2-41
E-mail: [email protected]
 
Kizárólag adatfeldolgozói tevékenységgel ellátott könyvelési feladatok, a vállalkozó könyveléssel összefüggő jogszabályi feladatainak teljesítése érdekében.
Az adatfeldolgozó a szakmai kamarai és egyéb, a tevékenységére vonatkozó szabályok szerint, a „TAGIRA” KFT. -vel adatfeldolgozói kiegészítéssel rendelkező szerződés alapján a Nemzeti-Adó és Vámhivatalhoz a „TAGIRA” KFT.  meghatalmazottjaként hivatalosan bejelentve jár el.
Név
Számlázási cím
E-mail cím
Adóazonosító jel/ adószám
Számla tartalma (szolgáltatás megnevezése, ellenérték, kiállítás és teljesítés napja, banki átutalásos számla esetén a bankszámlaszám és a számlavezető bank neve)
Ambrits Informatikai Tanácsadó Betéti Társaság (elektronikus számla kiállítását segítő felhő alapú alkalmazás)
Név: Ambrits Bt..
Székhely: 9400 Sopron, Frankenburg u. 2/E.
Képviselő neve: Ambrits Tamás
Cégjegyzékszám:08-06-009574
Bejegyző bíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 20937054-2-08
e-mail: [email protected]
Weblapon keresztül elektronikus számla kiállítása, annak elektronikus levélben, illetőleg kérés esetén postai úton történő megküldése
Adatkezelési tájékoztatója:
www.cmfx.hu/adatkezelesi.html

 
Név
Számlázási cím
Adóazonosító jel/ adószám
Számla tartalma (szolgáltatás megnevezése, ellenérték, kiállítás és teljesítés napja)
Ambrits Informatikai Tanácsadó Betéti Társaság (integrált könyvelési rendszer, felhő alapú alkalmazás)
 Név: Ambrits Bt..
Székhely: 9400 Sopron, Frankenburg u. 2/E.
Képviselő neve: Ambrits Tamás
Cégjegyzékszám:08-06-009574
Bejegyző bíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 20937054-2-08
e-mail: [email protected]
A Weblapon elérhető integrált könyvelési rendszer segítségével a könyvelési feladatok ellátása.
Adatkezelési tájékoztatója:
www.cmfx.hu/adatkezelesi.html
 
A „TAGIRA” KFT.  weblapján kezelt adatok Hőbör Tamás (külső szakértő)
Cím: 9011 Tényő, Róka u. 20.
E-mail: [email protected]
Telefon: 20/615 2571
A szakértő a marketing- és üzletviteli tevékenység keretében tervezési, tartalomelőállítási, weboldlszerkesztési, analitikai tevékenységet végez, így a személyes adatait nem célja és feladata kezelni, adatfeldolgozói tevékenységéből adódóan azonban ráláthat a személyes adatokra. A szakértő a „TAGIRA” KFT. -vel adatvédelmi és titoktartási kiegészítéssel rendelkező szerződés alapján végzi a tevékenységét.
Tárhelyszolgáltatás FEKI WEBSTUDIO Korlátolt Felelősségű Társaság (tárhelyszolgáltató)
Rövidített elnevezés: FEKI WEBSTUDIO Kft.
Székhely:9444 Fertőszentmiklós, Petőfi u 44.
Cégjegyzékszám: 08-09-015591
Bejegyző bíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 14113291-2-08
E-mail: [email protected]
A FEKI WEBSTUDIO Kft. a „TAGIRA” KFT.  tárhelyét biztosítja, tartalmát nem figyeli, és nem módosítja (kivéve, ha a Hatóság vagy Bíróság jogerősen erre kötelezi), kizárólag a „TAGIRA” KFT.  részére biztosít tárhelyet.
Adatvédelmi tájékoztató:
www.fekiwebstudio.hu
 
E-mail szolgáltatás IMSInvent Korlátolt Felelősségű Társaság
 (tárhelyszolgáltató)
Rövidített elnevezés: IMSInvent Kft.
Székhely: 1223 Budapest, Hűség utca 18.
Cégjegyzékszám: 01-09-890623
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 14139295-2-43
E-mail: [email protected]

Az IMSInvent Kft. a „TAGIRA” KFT.  e-mail szolgáltatást biztosítja, tartalmát nem figyeli, és nem módosítja (kivéve, ha a Hatóság vagy Bíróság jogerősen erre kötelezi), a „TAGIRA” KFT.   részére biztosít szolgáltatást.
Adatvédelmi tájékoztató: a tárhelyszolgáltató weboldalán nem található adatvédelmi tájékoztató
 

Fejlesztés/programozás FEKI WEBSTUDIO Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezés: FEKI WEBSTUDIO Kft.
Székhely: 9444 Fertőszentmiklós, Petőfi u 44.
Cégjegyzékszám: 08-09-015591
Bejegyző bíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 14113291-2-08
E-mail: [email protected]
A FEKI WEBSTUDIO Kft. a „TAGIRA” KFT.  weblapjának programozási feladatait látja el, a weblap tartalmát nem figyeli, és nem módosítja (kivéve, ha a Hatóság vagy Bíróság jogerősen erre kötelezi), kizárólag a „TAGIRA” KFT.  részére biztosít tárhelyet, adatfeldolgozóként jár el.
Adatvédelmi tájékoztató:
www.fekiwebstudio.hu
Marketing - ads, facebook, social media kampány menedzsment, hírlevelezés menedzsment Fehér-Szabó Éva Egyéni Vállalkozó
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Sütő utca 42.
Adószám: 66913023-2-27
E-mail: [email protected]
Fehér-Szabó Éva EV. a „TAGIRA” KFT. facebook, ads, egyéb social media kampányait és a komplett hírlevelezést bonyolítja, ennek keretében adatfeldolgozóként jár el.
 
Informatikai karbantartó és fejlesztő feladatokat végző mindenkori szerződéses partnere Feki Webstudio Korlátolt Felelősségű Társaság (webszerkesztő)
Rövidített elnevezés: Feki Webstudio Kft.
Székhelye: 9444 Fertőszentmiklós, Petőfi u. 44.
Cégjegyzékszáma: 08-09-015591
Adószáma: 14113291-2-08
Képviseli: Fekete Attila
E-mail cím: [email protected]
Telefonszám: +36 70 379 98 41
 
Kizárólag adatfeldolgozói tevékenységet végez a szerződésben meghatározott feladatainak teljesítése érdekében.
A Partner az informatikai rendszer működésének és védelmének keretében láttja el feladatait, így a személyes adatokat, valamint egészségügyi (különleges adatokat) nem célja és feladata kezelni, adatfeldolgozói tevékenységéből adódóan azonban ráláthat a személyes adatokra.
Adatvédelmi tájékoztató:
www.fekiwebstudio.hu
 
Statisztikai célú adatok az AdWords felületen. Google LLC (“Google”)
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok
Adatkezelő a hirdetéskezelő (AdWords vonatkozásában)
Adatvédelmi tájékoztatója:
https://policies.google.com/?hl=hu
A „TAGIRA” KFT. szolgáltatója Office 365
Név: Microsoft Magyarország Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezés: Microsoft Magyarország Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Graphisoft Park 3.
Cégjegyzékszám: 01-09-262313
Adószám: 10836653-2-44Elérhetőség: [email protected]
A „TAGIRA” Kft. a Microsoft által biztosított Office 365 szolgáltatást használja szövegszerkesztési, elektronikus levelezési, táblázatkezelési feladatok tekintetében.
Nyereményjáték sorsolást végző szoftver Random.org
(Nyereményjáték sorsolást végző szoftver)
Rövidített elnevezés: Randomness and Integrity Services Ltd.

Székhely: 8 Dawson Street, Dublin 2, D02 N767
Cégjegyzékszám: 489434, Írország
Adószám: IE 9769936F
E-mail: [email protected]
Nyereményjáték nyertesének megállapítása, értesítése, a nyeremény megküldése
Hírlevélküldés (elektronikus reklámlevelek, push üzenetek, sms) Mailchimp The rocket science group, LLC
Rövidített elnevezés: Mailchimp
Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NESuite 5000
Atlanta, GA30308 USA
Cégjegyzékszám: Atlanta, GA30308 USA
E-mail:  [email protected]
A „TAGIRA” KFT a MailChimp internet alapú programját használja elektronikus reklámüzenetek kiküldése céljából. A MailChimp kizárólag adatfeldolgozói tevékenységet végez.
Adatkezelési tájékoztató:
https://mailchimp.com/legal/privacy/
 
Facebook kampányok kezelése, analitika, tanácsadás Vision Marketing Kft.
Székhely: 2360 Gyál, Balassa János utca 18. A. ép.
Cégjegyzékszám: 01 06 739288
Adószám: 32128806-2-13
Facebook fiókok, csoportok üzemeltetése, kampánymenedzsment végzése.. 
Internetes adatok UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt felelősségű Társaság (Internet szolgáltató)
Rövidített elnevezés: UPC Magyarország Kft.
Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34
Cégjegyzékszám: 01-09-366290
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10987278-2-44
E-mail: [email protected]
A UPC Magyarország Kft. a „TAGIRA” KFT.  internet szolgáltatója, kizárólag adatfeldolgozó tevékenységet végez, fő célja az internet szolgáltatás a „TAGIRA” KFT.   részére történő biztosítása.
Adatvédelmi tájékoztató:
https://www.upc.hu/rolunk/adatvedelem/
Mobiltelefon adatok (telefonszám, hívás ideje, időtartama, vége, hívások száma) Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ( telefon szolgáltató)
Rövidített elnevezés: Magyar Telekom Nyrt.
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Cégjegyzékszám: 01-10-041928
Bejegyző bíróság:
Adószám: 10773381-2-44
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Puskás Attila
E-mail: [email protected]
A Magyar Telekom Nyrt. a „TAGIRA” KFT.  mobiltelefon szolgáltatója, kizárólag adatfeldolgozó tevékenységet végez, fő célja a mobiltelefon szolgáltatás a „TAGIRA” KFT.  részére történő biztosítása.
Adatvédelmi tájékoztató:
https://www.telekom.hu/rolunk/adatvedelem
Név
Bankszámlaszám
Szerződéssel összefüggésben indított utalás vagy bankkártyás fizetés adatai
OTP Bank Nyrt. (banki szolgáltatások)
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
Cégjegyzékszám: 01-10-041585
Adószám: 10537914-4-44
E-mail cím: [email protected]
A Bank adatvédelmi tisztviselője:
Dr. Asztalán Csaba [email protected]
Az OTP Bank Nyrt. a „TAGIRA” KFT.  számlavezető bankja, a megrendelt termék ellenértéke online fizetés vagy banki átutalásos fizetés esetén a „TAGIRA” KFT.  bankszámláján kerül jóváírásra. Az Otp Bank Nyrt. a vonatkozó hazai jogszabályok, így különösen a pénzintézetekre vonatkozó szigorú előírásoknak megfelelően végzi a tevékenységét, beleértve ebbe az adatkezelést is.
Adatvédelmi tájékoztatója:
https://www.otpbank.hu/portal/hu/adatvedelem
Online fizetés OTP Mobil Szolgáltató Kft.(bankkártyás fizetés a weboldalon)
Székhelye: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.
Cégjegyzékszáma: 01-09-174466
Adószáma: 24386106-2-42
E-mail cím: [email protected]
A „TAGIRA” KFT. az OTP Mobil Szolgáltató Kft.-n keresztül biztosít online fizetési lehetőséget, továbbá egyéb tranzakciókhoz is adatfeldolgozó fizetési szolgáltató.Adatvédelmi tájékoztatója: https://simplepay.hu/old/docs/201909/SimplePay_b2c_aff_hun_eng_20190926.pdf
Online fizetés Barion Payment Zrt. (weboldalon való fizetési lehetőség)
Székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.
Cégjegyzékszáma: 01-10-048552
Adószáma: 25353192-2-43
E-mail cím: [email protected]
A „TAGIRA” KFT.  a Barion Payment Zrt.-n keresztül biztosít online fizetési lehetőséget, továbbá egyéb tranzakciókhoz is adatfeldolgozó fizetési szolgáltató.
Adatvédelmi tájékoztatója:
https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/
Halasztott fizetési folyamat biztosítása InstaCash Kft.
(weboldalon való halasztott fizetési lehetőség elbírálása, menedzselése)
Székhely: 1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 22. Fsz. 2. ajtó
Cégjegyzékszám: 01-09-328893
Adószám: 26500469-2-41
E-mail cím: [email protected]
A „TAGIRA” KFT.  az InstaCash Kft.-n keresztül biztosít online halasztott fizetési folyamatot a webáruház vásárlói számára.
Adatvédelmi tájékoztatója:
https://app.instacash.hu/api/file/public/2693490354760193275
Esetleges további adattovábbítás vagy felhasználás Hozzájárulás: ha Ön kéri, vagy új adatkezelési tevékenység során a hozzájárulást a „TAGIRA” KFT.  megfelelő előzetes tájékoztatás mellett kérte és Ön kifejezetten és tevőlegesen azt elfogadta.
 
Jogszabályi kötelezettség: az egyes hatósági eljárások során a hatóságok jogosultak a „TAGIRA” KFT. -től adatokat bekérni.
 
Jogos érdek: a „TAGIRA” KFT.   jogvita esetén, illetőleg hatósági eljárásokban jogosult az érdekeit és érveit megvédeni, e célból a kezelt adatokat felhasználhatja. Amennyiben Önnek a „TAGIRA” KFT. -vel jogvitája keletkezne, úgy a „TAGIRA” KFT.  jogosult az Ön adatait (beleértve valamennyi papír alapú és elektronikus levelezést) jogi képviselőjének (ügyvédjének) is továbbítani.
Hozzájárulás
 
 
 
 
Jogszabályi kötelezettség
 
 
 
Jogos érdek