Divatekszerbolt.hu Men's Time hírlevél feliratkozós nyereményjáték - játékszabályzat

1.) A játék, a promóció szervezője

A Divatékszerbolt „Iratkozz fel a Men's Time hírlevelére és nyerj” elnevezésű promóciós játék („nyereményjáték”) szervezője és lebonyolítója a Tagira Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 8800 Nagykanizsa Fő u. 19., cégjegyzékszáma: 20-09-064294) („Szervező”).

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

2.) A játékban és a sorsolásban történő részvétel feltételei

2.1. A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik cselekvőképesek, illetve nem állnak cselekvőképességüket e tekintetben korlátozó bármely korlátozás alatt, elfogadják a Szabályzatot, személyes adataikat megadják a Szervező számára, illetve a jelen Szabályzatban található mechanizmus szerint regisztrálnak, illetve részt vesznek a Nyereményjátékban (továbbiakban: Felhasználó).

A nyereményjáték időtartalma:
2022. május 10. 00:01 óra - 2022. május 26. 23:59 óra

2.2 A Divatékszerbolt nyeremény játékban és a sorsoláson csak a 18. életévüket betöltött játékosok vehetnek részt. A játékosok a játékban történt részvételükkel kijelentik, hogy elmúltak 18 évesek.

2.3 A játékban és a sorsoláson egy regisztrációval - e-mail címmel - csak egyszer vehet részt a Felhasználó. A Szervező kizárhatják a Nyereményjátékból azt a Felhasználót, aki személyes adatait hibásan, vagy nem adta meg.

A Felhasználó felelőssége, hogy az általa megadott elektronikus levélcímre beérkező üzeneteket és az eredményhirdetéssel kapcsolatos értesítést kellő időben figyelemmel kísérje.

A Szervező nem vállal felelősséget a Felhasználó mulasztásából eredő következményekért, így különösen nem biztosít meghosszabbított határidőt a Felhasználók részére.

Felhasználó a Nyereményjátékban azonosító okmányban (így elsősorban személyi igazolványban) található teljes névvel vagy más, megfelelő azonosításra alkalmas névvel vehet részt.

A Nyereményjátékban a kijavítással sem regisztrálható az eredeti Felhasználó helyett vagy nevében más személy.

Ha olyan Felhasználó regisztrál, aki a jelen Szabályzatban foglaltakat megszegve vagy megkerülve regisztrált a Nyereményjátékban, automatikusan kizárásra kerül. A Szervező kizárhatja a Nyereményjátékból azt a Felhasználót is, aki adatait egyébként hibásan, megtévesztően vagy nem adta meg. A kizárt Felhasználó nem tarthat igényt nyereményre, illetve az esetlegesen átadott nyereményt köteles visszaszolgáltatni vagy értékét megtéríteni a Szervező számára.

2.4. A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § 2. pontjában meghatározott hozzátartozói. A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

3.) A játék időtartama

A promóciós játék 2022. május 10.-én, 00:01 órától május 26-án 23:59 óráig tart.

4.) A játék menete, a sorsolás
A Nyereményjátékban a játékidőszak alatt lehet részt venni.

1. A játékidőszakon belül keresse fel a divatekszerbolt.hu követklező oldalát: https://www.divatekszerbolt.hu/menstime-orarajongo, ahol feliratkozhat a Men's Time by divatekszerbolt.hu óra rajongók hírlevelére

2. Tájékozódjon a részletekről, olvassa el a játékszabályzatot.

3. Az általános játékleírás és divatekszerbolt.hu adatkezelési tájékoztató elolvasása után a játékidőszakon belül az adott landing-oldalon keresztül (https://www.divatekszerbolt.hu/menstime-orarajongo iratkozzon fel a a Men's Time by divatekszerbolt.hu óra rajongók hírlevelére

A feliratkozásnál a Felhasználónak a jelen Szabályzatot és divatekszerbolt.hu adatkezelés tájékoztatójában leírtakat meg kell ismernie, és nyilatkoznia, hogy abban foglaltakat kifejezetten elfogadja.

5.) A nyeremények, a nyertesek értesítése, nyeremények átvétele

5.1. A Promócióban az alábbi Nyereményt biztosítja és sorsolja ki a Szervező:

1 db Seiko Prospex hátizsák

5.2 Az eredményhirdetések és a sorsolás időpontjai:

2022. május 27.én - 10 óra. (random.org) segítségével sorsolja ki. A sorsolás helyszíne a Tagira Kereskedelmi és Szolgáltató́ Kft. székhelye: 8800 Nagykanizsa Fő u. 19. A sorsolás zártkörű.

Eredményhirdetés: legkésőbb 2022. május 28.-án

5.3. A Szervező a Nyertest legkésőbb az eredményhirdetést, illetve a sorsolási időpontot követőn értesíti, a játék során a játékos által megadott e-mail címére küldött üzenet segítségével 1 (egy) alkalommal („Értesítés”).

A nyertes Játékos az [email protected] e-mail címen köteles az Értesítés kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, és a Nyeremény átadásához szükséges postázási címét és kontakt adatait pontosan megadni.

Amennyiben a Nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, a Részvételi szabályzat alapján a Játékból kizárásra került, így elesik a nyereményétől.

Amennyiben a sorsoláskor meghirdetett nyertes kizárásra kerülne a Nyereményjátékból, vagy nem igazolja vissza az Értesítést, vagy a Nyeremény átadása bármely egyéb, Szervezőnek fel nem róható okból meghiúsul, az adott Nyereményt visszavontnak kell tekinteni.

5.4. Szervező a Nyereményt a Nyertessel történt egyeztetést és visszaigazolását követően, postai úton juttatja el a Játékos megadott szállítási címére 2022. június 6-ig. Szervező a Nyeremény igénybevételének lehetőségét ezen időintervallumban tudja biztosítani. Amennyiben a Nyeremény jelen pontban írt időpontban történő átvétele Szervező hibáján kívül meghiúsul, úgy e körülmény Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény kézbesítésére és átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5.5. A Szervező a Nyereményeket és a promóciós játék nyertesét az Instagram oldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes a Játék során megadott neve, Instgram profilja jelenik meg.

6.) Vegyes rendelkezések

6.1. A játékos által a játékba küldött tartalmak, a játékos megadott adatainak a hiányosságaiért (hiányzó adatok, elírások, nem valós adatok feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes Partner a Nyereményét az 5.3. és 5.4. pontban foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

6.2. A Nyeremény másra át nem ruházható, pénzre át nem váltható.

6.3. A Promóciós játékkal kapcsolatban a játékban részt vevő részéről felmerülő egyéb költségek(például: utazás, levelezés, kommunikáció, nyereményátvétel, stb.) a Játékost terhelik.

6.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ellenőrizze a jelen Részvételi szabályzatban foglalt feltételek teljesülését, a Partner által megadott adatok helyességét érvényességét, valódiságát. Amennyiben bármely szabálytalanságot (pl. összeférhetetlenséget) vagy sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Partnert azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.

6.5 A Szervező kizárja a felelősségét a honlap és a Facebook szolgáltatás rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amelynek időtartama alatt a szolgáltatások nem vagy korlátozottan használhatóak, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve a hibát megszüntesse.

6.6 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékba beküldött tartalmakat szemlézze, azokat részben, vagy egészben blog, cikk, tartalom formájában a weboldalán, vagy Facebook oldalán megjelentesse. A játékba küldött tartalmak ezen felhasználásához a játékos a játékban történő részvételével hozzájárul.

6.7 A Szervező a Promóciót követően a játékról összefoglalót, cikket, beszámolót jelentethet meg, ahol a nyertesek neve, a játékba beküldött tartalmai, megjelentetésre kerülhetnek.

6.8 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

6.9. A jelen promóciós játékra és részvételi szabályzatra irányadó jog a magyar jog. Az adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelmi követelményeket érintő hatályos jogszabályokkal.

A Instgram / META mentesül mindenfajta felelősség alól a Játékosok és a Szervező felé a Nyereményjátékot illetően. A Nyereményjátékot az Instagram nem támogatja, nem szervezi és nem bonyolítja le, vele semmilyen módon nem áll kapcsolatban. A Szervezố a Nyereményjátékokkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a Instagram oldalain, illetve a jelen szabályzatban megjelölt weboldalakon teszi közzé. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.1.) A játék, a promóció szervezője

2022. május 9.